EKONOMETRİ DERNEĞİ
 
 

EKONOMETRİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

AD:

MADDE 1- Derneğin adı “EKONOMETRİ DERNEĞİ”dir.

MERKEZ:

MADDE 2- Derneğin merkezi İstanbul'dadır. Dernek, ekonometri bölümünün bulunduğu illerde şube açabilir. Genel kurulun gerekli görmesi halinde diğer illerde de şube açabilir.

AMAÇ:

MADDE 3- Derneğin Amaçları:

•  Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem disiplinlerinin gelişmesini, ilerlemesini ve yurtiçinde yaygınlaşmasını sağlamak,

•  Ülkemizde ekonomik,sosyal ve teknolojik alanlarda ekonometri, istatistik ve yöneylem disiplinlerinin ve ekonometristin katkısını artırmaya uğraşmak,

•  Orta ve yükseköğretimde ekonometri eğitiminin çekiciliğini, etkinliğini, düzeyini ve verimini arttırıcı girişimlerde bulunmak,

•  Ekonometri, istatistik ve yöneylem ile uğraşanlar arasında mesleki dayanışmayı sağlamak,

•  Benzer amaçlarla kurulmuş dernek veya ekonometri konusunda çalışan ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bu gibi örgütlere katılmak,

•  Ülkede ekonometri, istatistik ve yöneylem çalışmalarını değerlendirecek bir kamuoyu oluşmasına çalışmak,

•  Ekonometri, istatistik ve yöneylem alanındaki araştırmaları özendirmek,

•  Uygulama alanında bir birlik meydana getirmek,

•  Uluslararası beraberlik veya işbirliği yapılması amacıyla yurt dışında faaliyet göstermektir.

ÇALIŞMA BİÇİMİ VE KONULARI:

MADDE 4- Dernek bu amaçları, bilimsel toplantıları, konferansları, seminerleri, sempozyumları, yarışmaları düzenleyerek sergiler ve kitaplıkları açarak; veri bankaları ve ağ sistemleri kurarak; kitap dergi ve bültenler yayınlayarak; kamu ve özel kuruluşlara proje ve danışmanlık yaparak gerçekleştirmeye çalışır.

KURUCULAR:

MADDE 5- Derneğin Kurucuları şunlardır:

Ünvanı Adı ve Soyadı Mesleği Uyruğu
Prof.Dr. Ahmet Mucip Gökçen Öğretim Üyesi T.C.
Prof.Dr. Mustafa Sevüktekin Öğretim Üyesi T.C.
Prof.Dr. Selahattin Güriş Öğretim Üyesi T.C.
Prof.Dr. Mustafa Güneş Öğretim Üyesi T.C.
Prof.Dr. Bedriye Saraçoglu Öğretim Üyesi T.C.
Doç.Dr. Vedat Pazarlıoğlu Öğretim Üyesi T.C.
Yrd.Doç.Dr. Nilgün Yavuz Öğretim Üyesi T.C.
Genel Müdür Alper Nergiz İktisatçı T.C.

 

 

 

 

 

 

ÜYELİK:

MADDE 6- Derneğin asil ve fahri olmak üzere iki türlü üyesi vardır.

ASİL ÜYELİK:

MADDE 7- Asil üyelik şartları, üyeliğe mani durumları ve üyeliğe kabul şekli aşağıda çıkarılmıştır:

a) Asil üyelerin Derneğe Giriş Şartları Şunlardır:

•  Türk Vatandaşı olmak,

•  Medeni haklara sahip ve 18 yaşını bitirmiş bulunmak.

•  Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem dalında yüksek öğrenim görmüş olmak veya fen, mühendislik, beşeri idari ve sosyal bilimler dallarında en az lisans derecesine sahip olup, ekonometri, istatistik ve yöneylem meslek gereği kullanıyor olmak,

•  Derneğin istek fişini doldurup imzalayarak vermektir. (Bu fişi imzalayıp verenler derneğin tüzük hükümlerini kabul etmiş sayılır.)

•  Üyeliğin kesinleşmesi yönetim kurulunca yapılacak inceleme sonunda alınacak kabul kararına bağlıdır. Yönetim kurulu kararını en çok otuz gün içinde verir. Sonucu yazıyla başvuru sahibine bildirir. Başvurusu kabul edilen üye, Üye Kayıt Defterine kaydedilir.

 

FAHRİ ÜYELİK:

MADDE 8- Fahri üyeler; derneğe maddi, manevi yardımda bulunan ve dernek amaçları doğrultusunda çaba gösterenler arasından Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un kabulü ile seçilirler.

AİDAT:

MADDE 9- Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarına genel kurul karar verir. Fahri üyeler istedikleri taktirde aidat verebilirler.

ÜYELİK HAKKI :

MADDE 10- Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Üyeler eşit haklara sahiptirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. Genel Kurullara katılma hakkına sahip olan her üyenin bir oy hakkı vardır, bunu bizzat kullanır.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

MADDE 11- Dernek üyeliği, üyelikten ayrılma yada üyelikten çıkarılma sebebiyle sona erer:

•  ÜYELİKTEN ÇIKMA : Her üye, dernekten istifa hakkına sahiptir. Bu hak, Dernek Yönetim kuruluna yazıyla başvurmakla kullanılır. İstifa eden üyeler, istifa tarihine kadar olan süreye ait aidatlarını ödemekle yükümlüdürler. Bu suretle istifa edenlerden tekrar üye olmak isteyenler, çıktıkları tarihten itibaren geçen süreye ait birikmiş aidatlarını toptan ve peşin ödemeleri şartıyla, eski üyelik numarasıyla kabul edilebilir.

•  ÜYELİKTEN ÇIKARILMA : Dernek amacına aykırı hareket edenler, dernek üyeleri arasında huzursuzluk çıkaranlar veya sebepsiz ve mazeretsiz olarak iki yıl aidatlarını, yazılı ihtara rağmen ödemeyenlerin üyelik sıfatları Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, Dernek kimlik belgesini geri vermekle yükümlüdür. Peşin vermiş olduğu aidat üzerinde bir hak iddia edilemez.

DERNEĞİN ORGANLARI:

MADDE 12- Derneğin üç organı vardır.

•  Genel Kurul

•  Yönetim Kurulu

•  Denetleme Kurulu

GENEL KURULUN TEŞEKKÜLÜ, GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 13- Genel Kurul, Derneğin asil üyelerinden meydana gelir ve aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulunca görüşülüp karara bağlanır:

•  Organların seçimi,

•  Dernek Tüzüğünde değişiklik yapılması,

•  Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülüp, yönetim kurulunun ibra edilmesi.

•  Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

•  Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya bunlardın ayrılması,

•  Derneğin feshi,

•  Mevzuatta veya Tüzük hükümleriyle Genel Kurulca yapılması uygun görülmüş olan görevlerin yerine getirilmesi ve yetkilerin kullanılması.

GENEL KURUL TOPLANTILARI:

MADDE 14- Genel Kurul olağan ve olağanüstü biçimlerde toplanır.

•  Olağan Genel Kurul: iki yılda bir, merkezin bulunduğu yerde mayıs ayı içinde toplanır.

•  Olağanüstü Genel Kurul: Yönetim ve Denetleme Kurallarının gerekli gördükleri hallerde veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteklerine göre toplanır. Yönetim Kurulunca bir ay içinde çağırma yapılmadığı takdirde gerekli mevzuat hükümleri uygulanır.

TOPLANTIYA ÇAĞIRMA YÖNTEMİ:

MADDE 15- Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi belirtilerek yazılı olarak toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az 15 gün önce mahalli en büyük mülki amirliğe yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya, 1.fıkrada belirtilen esaslara göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur.

Genel Kurul Toplantısı, bir defadan fazla geriye bırakılamaz.

TOPLANTI YÖNETİMİ:

MADDE 16- Genel Kurul Toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılar. Genel Kurula katılabilecek üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenmiş listedeki adlarının hizasını imzalayarak toplantı yerine giderler. Yeterli sayı sağlandığında, durum Yönetim Kurulu tarafından bir tutanakla saptanır.

Genel Kurul toplantısı, Başkan veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılışı müteakip toplantıyı yönetmek üzere üyeler arasından bir başkan, iki başkan vekili, iki kâtip ve oyları toplama ve tasnif için altı kişi seçilir. Genel Kurul kararları, bulunanların çoğunluğu ile alınır. Ancak Tüzük değişikliklerinde 2/3 çoğunluk sağlanması şarttır.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR:

MADDE 17- Genel Kurulda yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme alınması zorunludur.

SEÇİM YÖNETİMİ:

MADDE 18- Genel Kurulda seçimler, aşağıdaki ilkelere tabidir.

•  Yönetim ve Denetleme Kurulları ayrı ayrı ve iki yıl için seçilir.

•  Başkan, Yönetim Kurulunca, Yönetim Kurulu üyeleri arasından gizli oyla seçilir.

•  Yönetim ve Denetleme Kurulları seçimlerinde ait zarfların atılması için, toplantı salonunda, Genel Kurul Başkanlık Divanınca mühürlenmiş oy sandığı bulundurulur. Oylar Genel Kurul Başkanlık Divanınca mühürlenmiş aynı nitelikteki zarflara konulup kapatıldıktan sonra oy sandığına atılması suretiyle kullanılır. Genel Kurul Başkanlık Divanında mühürlü oy liste, pusula ve zarflarından başkaları geçerli değildir. Oy sahipleri oylarını gizli verirler, bunların tasnifleri açıkça yapılır. Oy tasnifi ile görevli olanlar sandıklardan liste veya pusulalarda ki adlara verilmiş olan oy sayısını, bu pusula veya listelerden geçerli olmayanlarını da göstererek bir tutanakla saptarlar. Eşit oy alanlar arasında ad çekme yoluna gidilir ve tutanakta bunun sonucu da gösterilir. Adaylardan isteyenler Genel Kurul Başkanının izniyle kendilerini Genel Kurula tanıtabilirler.

GENEL KURUL KARARLARININ VE SEÇİM SONUÇLARININ İLANI VE BİLDİRİMİ:

MADDE 19- Genel Kurul tutanakları, oy tasnifine ilişkin tutanak ve puan listeleri, Başkanlık Divanınca imzalanarak Yönetim Kuruluna verilir. Genel Kurulca alınan kararlar, Dernek merkezinin salonunda ilan levhasına asılmak suretiyle üyelere ve herkese duyurulur.

Seçim sonuçları seçimleri izleyen otuz gün içinde Başkan tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulları asil ve yedek üyelerinin ad ve soyadları, meslekleri ve uyrukları merkezin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine bildirilir.

BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 20- Başkan, Yönetim Kurulu toplantılarına Başkanlık eder, Dernek Kanunu ile bu Tüzük ilkelerinin tanıdığı yetkileri kullanır.

Resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda, Dernek adına konuşmalar yapar. Derneğin bütün işlerini, çalışmalarını düzenler, Yönetim Kurulunca alınan kararları yerine getirir.

Acele ve önemli işler nedeniyle Başkan, Yönetim Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir.

Başkan, Dernek adına olan yazışmaları imzalar. Başkanın, ölüm veya diğer herhangi bir sebeple sürekli olarak görevinden ayrılması halinde Yönetim Kurulu, ilk Genel Kurul Toplantısına kadar geçerli olmak üzere kendi üyeleri arasından birini gizli oyla (Başkan Vekili) olarak seçer.

YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞU, GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 21- Yönetim Kurulunun kuruluşu, görev ve yetkileri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

•  Kuruluş: Yönetim Kurulu, Genel Kurulca seçilen on üyeden oluşur. Bunlardan en çok oy alanlardan beşi asil, geri kalan beşi yedek üyedir. Ölüm, istifa, mazeret ve diğer zorunluluklarla meydana gelen asil üyelerde ki boşluklar, aldıkları oy çokluğu sırasına göre, Başkan tarafından yedek üyelerle doldurulur.

Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olmak üzere aralarında kararlaştıracakları günde asil üye tam sayısının yarısından bir fazlası bulunmak suretiyle toplanır.

Kararlar çoğunlukla alınır, ancak bu çoğunluk Kurul üyeleri tam sayısının yarısından

az olamaz. Mazeretsiz ve taahhütlü yazılı çağrıya rağmen iki toplantıya katılmayanlar Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır.

b) Görev ve Yetkileri:

•  Derneği temsil eder, bu yetkisini Tüzüğün 21. Maddesi uyarınca Başkan aracılığı ile kullanır.

•  Kendi dönemine ait çalışma raporu ile gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunar.

•  Genel Kurulca verilen kararları uygular.

•  Derneğe üye olmak isteyenler hakkında karar verir.

•  Aidatın ve Derneğe ait başlıca gelirlerin vaktinde tahsiline ve gelir kaynaklarının geliştirilmesine çalışır.

•  Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarının ilgili karar defterine düzenli olarak kaydını sağlar.

•  Giderleri ve harcamaları Genel Kurulca onaylanan bütçeye göre yürütür. Gerektiğinde bölüm ve maddeleri arasında aktarmadan yapar.

•  Dernek faaliyetleri ile ilgili olarak üç kişiden az olmamak üzere özel komisyonlar kurar, gerektiğinde tek bir kişiye de görevlendirebilir.

•  Genel hükümlerde, kanun ve tüzükte öngörülen görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

DENETLEME KURULU:

MADDE 22- Denetleme Kurulunun kuruluşu, görev ve yetkileri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

•  Kuruluş: Genel Kurulca , bu kurulda bulunmak hakkına sahip üyeleri arasından üç asil ve üç yedek olmak üzere seçilecek altı üye, Denetim Kurulunu teşkil eder. Kurul asil üyelerinin seçimlerinden itibaren beş gün içinde aralarından birini gizli oyla BAŞKAN seçer. Denetleme Kurulu altı ayda bir toplantılarını Dernek merkezinde yapar. Kurul toplantılarına iki defa mazeretsiz olarak ve Kurul Başkanlığınca Başkan yoluyla yapılan taahhütlü ve yazılı çağrıya rağmen gelmeyen üye görevinden çekilmiş sayılır.

•  Görev ve Yetkileri:

•  Dernek hesaplarını her zaman denetleyebilir, Kanunları ve Tüzük hükümlerine aykırı gördüğü işlemlerin durdurulması için Başkana yazılı olarak başvurabilir.

•  Yönetim Kurulunca alınacak karar uyarınca gereken denetimi yapmakla yükümlüdür.

•  Denetleme görevini, Dernek Tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

HESAPLARIN KAPATILMASI:

MADDE 23- Olağan Genel Kurul toplantılarında onbeş gün önceden hesaplar kapatılır ve bankalardan para çekilmez. Genel Kurul toplantılarına kadar olan süre içerisinde ihtiyat ve tedbir akçesi olarak Dernek kasasında 2000 YTL. bulundurulabilir. Bu paradan yapılan harcamaların mahsubu yeni seçilecek Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

OY VERME YÖNTEMİ:

MADDE 24- Kanunda, Tüzükte yahut toplantıda alınan kararla gizli yapılması öngörülen haller dışında oylar, el kaldırarak belirtilir.

GELİR KAYNAKLARI:

MADDE 25- Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

•  Üyelerin verecekleri aidat ve yapacakları bağışlarla, teberrular.

•  Derneğe yapılan her çeşit bağış kamu kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları yardımlar.

•  Dernekçe bastırılacak kitap, dergi, yayın ve dökümantasyonlardan elde edilecek gelirler.

•  Düzenlenecek kongre, konferans ve sempozyumlarda alınacak katılım ücretleri.

•  Kamu ve özel teşebbüslere yapılacak projelerden elde edilecek gelirler.

•  Dernek tarafından yayınlanacak kitap, dergi ve benzeri yayınlardan elde edilecek gelirler.

BÜTÇE VE MALİ BİLANÇO:

MADDE 26 - Dernek yıllık gelir ve giderlerini gösteren mali bilançoları, Genel Kurulun toplanma ayları itibarıyla, hesap işlerine bakan Yönetim kurulu üyesi tarafından hazırlanarak Kurula verilir.

ŞUBELERİN KURULUŞU:

MADDE 27- Ekonometri Derneği gerekli görülen yerlerde şube açabilir.

•  Bu amaçla Dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda kurucuların adı ve soyadı, baba adı,doğum yeri ve tarihi, meslek ve sanatı, ikametgahı ve tabiyeti ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgesinin eklenmesi zorunludur.

•  Şube Genel Kurulları olağan toplantılarına, Merkez Genel Kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

ŞUBELERİN ORGANLARI:

MADDE 28- Şubelerin 3 organı vardır:

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu veya denetçi

Yönetim Kurulu, Genel Kurulca şube defterinde kayıtlı üyeler arasından seçilecek olan beş asil beş yedek üye olmak üzere on üyeden oluşur.

Denetleme Kurulu, Genel Kurulca şube defterinde kayıtlı üyeler arasından seçilecek olan üç asil üç yedek üye olmak üzere altı üyeden oluşur.

Şube Organlarının kuruluşu, görev ve yetkileri, işlerliği, aktiviteleri Ekonometri Derneğinin tüzüğünde olduğu gibidir.

•  Şube Genel Kurul toplantısına ait ilan gazete ile yapılabileceği gibi mahalli imkan ve araçlardan yararlanmak sureti ile de yapılabilir.

•  Şube Genel Kurulları olağan toplantıları ve olağanüstü toplantı günleri genel merkezce belirlenir.

•  Şube gelirinin %l0'u 2 ay içinde Genel Merkezi intikal eder.

•  Dernek giderleri ana tüzükte yazılı prensiplere göre Yönetim Kurulunca hazırlanıp, Genel Kurulun tasdikine sunulmuş olan bütçe dahil başkan imzasını taşıyan harcama belgesi ile yapılır.

•  Merkez Genel Kuruluna, şube yönetim kurulu başkanlığında her on üyeden biri delege olarak katılır.

•  Şube Genel Kurul toplantısını, Merkez Genel Kurulundan en az iki ay önce nihayetlendirir.

MADDE 29 - Derneğin Borçlanması: Yönetim kurulunun kararı ile borçlanabilir.

MADDE 30 - Derneğin İç Denetimi : İç denetim denetleme kurulu tarafından yapılır.

DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYESİ:

MADDE 31- Derneğin feshine 13.maddenin (f) fıkrası uyarınca Genel Kurul karar verebilir. Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. Çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

•  Derneğin feshi halinde Genel Kurul veya mahkeme kararı alınması için gerekli işlem yapılır.

•  Derneğin mal varlığı Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsüne devredilir.

•  Tüzükte açıklanmamış olan tasfiye ile ilgili hususlarda yürürlükte bulunan Dernekler Kanunu ile Medeni Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

ORGANLARDA GÖREV YAPAN ÜYELERİN MALİ HAKLARI:

MADDE 32- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez.

 

* Bu tüzük 34-122/176 kütük numarasıyla 21-04-2005 tarihinde onaylanmıştır.